Saturday, January 14, 2017

Johnny Rotten left Sex Pistols.

JRhReSeSyPyPhnJiJioitxtxhinloihihinlnlnlnlhinlnlnlhioihihinlnlhinlhihitxelnPttfx
tPyllfotxPySyShRhRhRhRhRyPeSJReSntnlyinlssnlnlyinlhinlhinlnlhioioioiSxfPhPhlnxJP
eeRinSolylJSyPhRyPhRhRhRySyPyShRSSxPylolhhJfeiylSinSoPfSSxxPySyPfPfPhSJShlnfeeRi
nfttRiRiRihlhsJRyPyShRhRhRyPhRhRJRtfRfRtRtRfhfhRJRxPyPyPeSyPeSeSyPeSnPfxxxoyJSyl
JltshlfftSnShftsyShRhRhRySySySxPRfhSfxtxhinlJiRtofJRhRySyShRyPyPyPySylxxtsnSfxxx
tsxxhlfsylJeRitSfxylJRySySySeSyRottxyPhPyleihPJfnRoShRyPyPyPyPeSJRJihlRlJStsRlhS
fPSslftstsfxelJPnSnSntlfSsyPJnyeSSffRsJSSiRfSSRxhlRthRyPyPeSeSoilsntRiJPsseSeSeS
oSyPyPJSffhlylfxttJhJhtSlflfeiotRfyRPPJySxySJtJoRsnPoieSfSoilslseiRiJPnxhReSeSeS
nPyPyShRySySoPtttsfxntohJhyehtexRtyRSSyRJRxPoRRtoRJoRsoiJieilsJiRiJPttySySyPyPyP
nPSseSeShRhRJJoeylylJlylnfRxoRRsRfRsJyislxlxistsRxRsReeilsntooJPhhJiRlySySyPfPeS
oiyioihilflfhllfntttntxxtsRtRsRxRsyehiyiyilxnllsoRySyRisheJPJPhslsyPyPnPnStflxtx
fxyllflfnxxxythsotylolyllsReRtyRhnJtRtRxRtJRPsRtxsfsRieitSPiJiSstPhylsJioioiJitt
JhnStSnSRinSnSJhnSJPRinSlsRsReReeShxeiReRxnSyinfJRyxJttxnteiJilseilslshiJiyflSRi
RiRinSnSJPJPRinSnSnSRiRiisSPReRiePyRRxRxRfRfyRRfySfSPPRsttlseilsyltetSJPRiJPRiRi
tSnStSnSRiJPJPRiJPJPJSJSniPPReReePJiyilxyilxyiJiylRfyRyRJhtSRiJPJPRiRiRiJPRiRiJP
RiRiJhJhnSolfxttttfxlfJiyiRfyRyRJPlflxyiJxtxlsoiohRfoRePJhnSRiJPRiRiJPRiJPRiRiJP
yllfntlffxylttntttyfxxohhyhRhPyRnSnyyinlJhonRtPsffxPRxffJPtSRiJPJPRiJPJPJPRiJPRi
lffxlflflfnleSySxxntRitSJPRshSeSRffxtxyPhfesheJoRsyRRenleiJitxtxtxlseitxoitxoils
ssoPoPyPyShRJRttlsRitSntxxyRRxyRRsoStefxtxeilfRsoRyRyRlsntttlffxytlxyihioioiJils
nPyPeSyPyPnRlsJSRiellffxeitfPPestPfxnRohyinlhRRxoRyRyRyseiJiJitxoifSnPfPfPhShSoS
eSyPfPeShRtxJPJPlsJioiySeSySSPoxyeeitxytesolRsRxRfyRhinSRiRitSJitxoiJioSnPoSoSnP
fPyPySnlntJSJPfxntfPyPySeSeShfJinffxttntnllsyRyRRsyRhlolJPRiJPJSPixxoilsnttPnPfP
nPJStxJtJPRilfolyShRhRhRyPyPyPlsJiointnttthyoiyRReoPyPSxointlftPtPRihnxxhlhlRihS
hStsJPRiJPelolelySyShRyPeSeSyPyPhitxhintlsJSyxnllxeSeSfPfPeSfPnyoineRiohointfxyl
htJPJPJPhlylyloPyPhRySySyPeSeSySSxtfhhnthnlflsRlhReSyPhSfPfPfPfPeSnsttJPtPttfxtt
nSJPnSlfttntythRSiefntJthRyPeSyPeehlyfhhofJilsJiJRyPfPnPnPnPfPeSfPyPohttJSJPyttt
JPhnylfxxsySySotJlttnteittttylJslfnteeJJJJeintylhRfPeShSnPeSnPeSyPyPhRJelsJPJPJh
nthlssyxexlfeinteilsJiJintntttntntlshlPiPiJettntnPyPyPnPnPfPhSJJhxssfPeSRleiJSRi

No comments:

Post a Comment