Haruki Murakami's Birthday.

BtsBMsHBrurrrrkiddMdBtBdBdMssBBtMsMyMysBMyBdBhBtisuiuBuBBdMdMyBtBh
MdBhBhBhrtrrrrrtMsBdMsBdaMBtBhkMMsMmMyrMMyMmkMMyruitHBHMMskBBdBhMm
aMMdMdHMrurrrrkiBhBhMdBhMyrMsBuBMsMyMmMmrMMmMsBtruuiHBadMsMyMmMsBd
BtsBddddrukirrrtMsHMMyMmBtBhMdaMBtMsMdMyMdHBMsMmrurskMuBuBBtMsMsuB
MdBtkMBtruiirrkiuBMdBtsBBtBtMsrMBdMyMyMdBtMyBhsBitryHBaMkMsBMmuBBh
MmsBaMddrurrrrkiMmuBrMBtMmkBMmByMyMtByMdBduBrBaattusuBaMBtMmMyByBy
MdMdkMmmruiirrkiaMuBBdBdrMMyMyBdMhrMBdHBBdBtMmBhuuumaMkMMmsBsBrMBh
MsMmBhttrurrrrrrMsBdMsrMBykBkBMmkMmBudkkHkdyBhuBHhumHMBdMmsBMdMdus
BdMdBhuirurrrrrrHMsBMyMdsBBhBhddHtHshyakHiksakHHuBumddBtMsMmBtMdtt
BdMykMititrrrriiuBBhaBMmMsuBrMuBHaaaayimkhmdtdkhBhrdaMuBMsMmBdBtst
MsrMMdrururrrriiuBMdrMMssBMmMmiBHhauHiimuhshstuyasmtiBddddHBMmuBit
sBMdddruitkiiiiiMmrMBdByMsBtaddysdHuasyyrmiharidHiuBaMuBMssBBtkMst
BdrMBtrurukirriidduBmhammyBhhdimHuHiimsdakmtktssHsiBaMuBHMBhByaMkt
uBMdddisrukirrrikkBtdyayukHtHisdakkhakamkhkssykmauukMsMsBtauMsaMum
BtBhBhiyitkiiiriuiBhsssdidksmsattdakhhmykyhhukakimrmaMsBsBuyMmkMum
aBBtddktisrukiiiruMsHiudshryihuysdhyrmidmsksuhhhmhuuHBaMsyksaMksst
aMMmHMktitrrkirikiaMukhytdttuiuktdtdssrkarHrrmshkmuuMsHBmhkmHrrhst
BtBhHMtyrurrrriirtBhkBatHsrhuuksHitdthukkkmykityidktMsukkmmdyyutty
BhuBHHihrurtrriirtMmsBiMsyuuuskytdhhuymhmtathdthkmktadsyukkhmystai
MmMmatktititrriirtaMaBsBkmhhmymyimkysdaskyuymtkhstaimtmhidkmmyiyih
BtMssdktuiuirriirtadaBBymhimasimatmtkdrmHdHhksmystrkksiduyuykyttty
BdMmtdktuirtkiiiruMssBMdmykykdatakyyaskkasamtduirkrymyuysyuytdrhiy
MdMytdmsitrurriikiMsByHMkshyHiakHuasmtkhhdammhitryrykmmhksuymhryai
BdaByyumuiitkirriBBykBasHhtdhytdHuHmkduythukititryrssysymhmyyyttkt
aMBtyyumrsrtrtBtMdsBaBHiHruMHdkmHHHkuBBhHtMdttitiyrsmtmhukuhyyutum
BtBtkhssaiBhkBaBrMaBaBkMimasHkHBaaimHrasrMBtMdBtisrskskmsykhtdrkHt
rMMsrBMmBdBtrMByMmMyByiBhdsdMyHBaukykyhhsBMsMdBtsBaMaMsyukmtksaiHM
sBBtrMMyaBMyMdMyBtBtrMHaHdHriBsBHayykyauMyBdkBsBMmByMdMmksyyukrhuB
sBBtBysBBdsBrMsBrMBdrMHtkdHtmBammBayhyakBtaBMsMyBdBtMdBdBdaMmmttBh
aBMyrMrMMhkBrMMtMdBykBMmimHkuMHhHMHhkyayByBtMsBdrMByBtsBBdBdBtrkdd
ByBdsBMyrMByByrMMyBdBdMdhyHtHtrMHaHtHuuMByMdMyBdaBMmsBBdMyMsMsBdaM
MyaBBdByMhrMByrMBhrMMyBthyhdaMHBaahdhykMMhMsaBMyMdrMMyrMBdMyBtsBkM
sBBdMyByBdrMsBrMByMmMmrMkyHaMmHaaMakHidysBMmMdMyMyByMdByBtBdMdHBsB
MhMyrMrMsBByByrMMyaBBtMyHaHymBHamBkdayHaMmMyHBsBsBuBHMrBadiBHMHhBd
rMrMBtkBsBMyaBaBrMMyrMMsMmHhBhMsHBHmHrHtBysBrMMmsBHtBdMysBMmrBsBrM
MyrMMyMsaBrMMyMyBdrMrMrMMyHkMyHMHBMsHdHtkBMyaBaBaBauMmHBBhuBadMsHM
ByMyMdsBsBaBByBykBkBMyByBdrBadmBddddHaHaByMysBMmMykMBdMdrMHBByBhMd
rMMhMdBtsBrMBdBdaBBykBkBBtHMuMrBHtHBHMrMsBrMaBByMdMmByMBkMsBrMadiB
kBkBMyaBrMrMaBMyrMaBkBsBMyByHBuMaMhdBdMyiMsBrMiMaBaBsBBhaBaBMsaMrB
aBByaBBtBdrMMdByaBMyaBMhaBByMmaMhdrMsBrMMyBykBByBdBdadrMrMBhBhiBBd

Comments

Popular Posts