Fluorine.

FlunFlFlFlunuuFlununuuununFlunFlnnleFiFiluororlululololo
unununununununFlFlunununFlFlFlFlleloFiluorororororlululo
uuununununFlFlFlFlFlununFlorreororloleFiororlnielnorlulu
uouuuuuuununFlnnFlununoroireoireluorFiFiloleieieielnlnln
uuuuuuununFlFlFlFlunieoiinininieorFilonnuuFlunieieierere
unuuuuununFlFlFlnnloreuruirnrninreieleuuuuoeonFlrereoire
unununununununFlFluirnurrnrnururienelelennoeeeFloiiereoi
uuuuuuunununFlnnFlrnurinrnuiuireieueoeneonoeooFnlureoioi
uuuuuuunununFlnnururuiuireinrnoiuroiFloooeoeonoelooioioi
uouuunuuununFlnnurrnuiinlnlulnleuuuoonneluoeoeeeonieoioi
uouuuuFlFlFlFlleFirernFiluFiununoeFrunonooeeoooooolnrere
uouuunuuuuunFlunFloiunloorluloneonooFuFuFuFueeFronlnoire
uouuuuuuunFlnninFionFruuluorFiFlooFueeFnFuoeFuFooouurere
uuuuunununFllloiinielurereorFionoeuuneFlFneeFuFuFnlelnre
uuununuuunuruilnuiliuroiluleleoonnFlFnlnleFnFneeeeoeiere
uuuuuuuuuuurreoiFllruiorleneeeoeuuleonFineeeFoFueeoninre
uuuouuuouuuneeeeuornreorleFronFuunFlorFiFnFnFnFounuiinoi
uouououououululnnnieluuueeuooeFuuoFlFneeoeFoFuFuinininre
uouuuououounieoilnonuooneeneoneeooueFrooooFnFuuiuioirein
uououuuouuunoiFrFiluoeonFuoeoeFuFuFrunueonoeinoiininrere
uouuuuuouuuuoireluoeFnoeeeonooFnoeuuuuuooeonoioiinrereoi
uouuuuuuunliurliuiloeeFnooFuueeeFrunneonueinoireoirereoi
uouounuounlirriilrFiooFueeneFuoeFluoueFrrrFnrerererereie
uouounuorelrliuirnFiFonnFluueeuouuueFiiieeFniererereoire
uouououurrlirrllluFiunonFleeuouuuoiiiiFnFnFnFurereiereie
uououououirnliieFlunonunFuoeFriiiiFoFuFnFnFneeFurereieie
uuneuouoneunoiuolnoeFnlnFoiiiiiieeFuFuFuFueeeeFueeielnie
neneneneuouuuuuonneeurlrFniiiiFneeFnFuFnooeeeeFuFuonieie
neneFrFruoFruounFnFerrFnFoFoFuFuFnFuFnFuFuFuFuFuoeoeneor
FrFrFrneFrFnunueFneeFniiiiFuFuFnFnFuFuFuFuFneeoeoeonoooe
FrneneFnFuFrueooFoFolliieeFuFnFnFuFuFuFnFeoeoeooooooooee
FrneuoonFoFrononFurriiooFuFueeFuFnFeFeFeooeeooFnFeFeFeFe
FruououeueononoouuiiFrFuFuFueeeeFuooFeooFuFnFeoeoeFuFuFu
FrFronFnueueooFuoiueeeFuFuFueeFuFuFeFoeeFoFnoeeeFuFuFuFu
uoueoeFoueooooFnFreeFuFueeFuoeFnFeFeFuFuoeFueeoeoeeeFuFn
neonFuueonooonFuFnFnFnoeooooFeFuFeFnFnFuononooeeFnFnFnFn
ooooFnooonooeeFuFoFuFuoeFuFeoeFnFeeeeeFnFoFoFoFoFeFeFoFu
oeFueeonoooeFuFnFuFuoeFnFoeeeeFoFoFuooFneeooFuFnFnFnFoFe
oeFuonoooooeFnFnFnFuFoFuFuFuFuFeFooeeeFoFoFoFoFoFoFoFoFo
FoFuoooeFuFnFnFnFnFeFuFnFnFuFoFeeeFeFoFuoeoeeeFuFuFnFoFe

Comments

Popular Posts