Billy the Kid.

iettihih K Kihihleteihihlyleleleihle Kly Klylylylyly
ttlettteteleleleleidlhihihihlylylylylylyly Klyly K K
 KttleihlyleihlyihteleidBBBBBKlylelelelelyly Kly Kly
ttlytt Kttlete KihteththKKBBBBBBKKlylylylylylylely K
lyielyttlyttle KihihleBBByeKlhBhlylelylylylelylyly K
lettlyiett K KteihihthBBB lyldiKleleihihlylylylyttlt
 K Kly Kltlyltly KttihlehKteeeheidihihlylelyttieiyiy
ieih Kttltiett KlylytetelyietKytidihtelelelyieltitit
itlettieltttlt Kihlyth KidlyiyBt Kidlelely Kieltiy d
llieiettttiyieltttihteiKlyythelKyehhihihly Kieiyiyit
 h dieiyltlyiyiyielyyelK KtKKKlhyhyhB ihle Kltltltit
 hllllie Kie dieltteydedielKttlhihlKKdleleleltitltit
iliyitiyiyiyit dithhyy KltitBllyiehKyeyttdth Kitltiy
 ditiyitielt dltitlhidiy dteyKleieedydB teidttiettlt
iyiyltltltieit dthhhyhlteeyehK KidhdiKlhtdidleieltit
itltiyieltltitieieiKKdttByhheeteihedldihheytthttieiy
itltiy Ktt Kit KhetetdtttdhKBiididddlhteldtdidihtt d
iy dielttttttt KtdlKyh KBheKhKthBhddil eeeldlhlettiy
iy hit KieltielyB BhB eeydeeeeBhBiddllleheyeytlhtelt
ieititiyiylylyidB yKKdhKhKBiBiKdhKedeKyKyhyelhtele K
ieielyltttlythlhB ydedtKyKyKBieKeKiKtKKdedhhyttettie
lylyihiett KlethtdyyhKtKhKhKhKKdKdtKytKdhKheidtelett
 KleihieleyttehelhheydddBeKdKdhKBeyK Kddedyhlhthte K
iyietelhteyttdhhldhdyKeKddBeeKBheKyKytKdddiKtdidihtt
ieielyihthtetdeelKeeyhedByKKKKtKedlKltKKeKyhtdidteih
ieieidleihlehheehdyheKhKKKKKhKBieeyKeeyKeKyhtdyyyyle
ttiyid KleltthyehhheydeKBtBlKdKdhKhKededBiyehetdidte
iettihththlylylhtdldeeldyKyKedyKedeKyhhdldtKeeididte
iyltlytdthidteidlhyeiKhKddBitdiKyKyKlhydBlydheytidih
ltit KidyyytyyiKldtdyhydBllKyhhhKKyKhhyKeKydlKyeytih
ieiy KttididldthldyeyeyhhKtKB hdB KdtehdB hhyeydyhye
ielt K KtetdyeldteyetdiKhKeeKdededyKyetKlKyhldeeeetd
iyielelyidlhthyehhyyldhhhhyhhKtKeKtKyyBhedheiKhhtdye
ttieltltlythidytthtdtdlhB hetdiKKdtKlKhhlKeeiKtdtdyy
 Ktt KttteihihyyihlhhhtdhheeheyheKhdyKyKhdtdyelhlhyy
lytt K KieidtdldhhtdhhldyyhhhdeeedeKBilKldtdteldtdlh
 K K KlylylyytyeyeyteeyhlhiKydiheehdediKB hehhytiKyy
ie Kieitlt KthlhihteytlyytB yhyyhelKiKheldeeyylhyyle
lyttttiy KieiettleihtelKiK Klyihytlytethleyttdidlhth
lyttttttiettieltielylylelelylelyly K K Kidyytdtdidlh

Comments

Popular Posts