Samantha Smith.

amSinhmimmnnthmimimithmhmimmthhhathiatainnmt
amSihhatmnaimtmimithSiSiatththSiSnStmhSiatSi
Stnhminhminnnia timnS ainnthanammtSinnananat
anSnnhmtmhn mthinintaitthih nihhmiaamnthanhh
mtththnhti inimithSnSnanntmnh n mhmhthanhhat
aih aititiiihhatSiamSimmaihhaiiin miaianhhhh
n tiiiiitiiiStSiththnhthmimmaniih h timtmthh
iitin tim a amhhnhththththaiSniititiSim nhat
a  itia a a StmhthSnhhmtSnanmmiiiitinihihhhh
t h a h hia aamhSiStatnnatmiS tinia nimtSiSi
n h h h S ninhththnhmintnnmittnhmhm m hiSnat
a m h iih tim atminhhhSimhSimhh iimtiia SnSi
titiiih h mntta nhananhhmhmtmih n tttitinian
a titia a mntiaaSnmthhatatthiia hin h tia S 
titim m ti immSmnimhmhthminhtihitintSiatSnat
aitihim iiS ttnihihhhhhhhhthtia a t t mtSian
S tim ti in m hiS ttatatmtthtihhnniiiitiaimn
S nna n h hintniniS aiathhthttnntiiih titiS 
ntmtninttia a a nihiS S mha mmttiih iia a nt
hhanm tim a tim m m m a S iimnhih h h m a a 
SinnhiS m hiiitim nttthitinimnm a m m m nthi
mnnthiS S m S ttttainthittmiSnSimim ntttnthi
m hintnimnS ntm a hintttntaithmthhhhthmnmitt
niS S ttnittniaininim S nnmnmnmtSianmtmnSimi
ttntntaiS mmm hihinia mmthnhaihhSiamathhamhh
SnhintntaimitinittttmimhnhanmthhaahhSiStamSi
thnihintS mmaimhatmhatSiSiSiSimtSiSiSmaaSnan
S S S S ttnhmmSnmhhhatatamaaSmSiSianSmaaamSn
ahSnntntaimtmhmhatSiSnanSnShStSithStSnaaamam
aaStatannhmhmtatananhhmianStStathhmihhSmStam
StStSihhhhatSiSnSnhhmnnnSnatmtnnStmithStaaSt
StSnanananSnSnanatmnmmmnanthnhmimnSnthhhStaa
amSnSiananamSnanmmnnmithSnmmmimhmnhhthSnSnSm
amStanamamanSithttaiaimnStnhnhatnhthSmamSnSm
amStStamhhnhmimnnnhintaiShhhnhSiSnthnhatnham
amamStmhnnaiaiS nnm S ntthamanSnaaSimtStaaan
amSnStamnnntnthiS S hittmtSSSnamamaaanStSiSh
amanStaamintnintniaiShShSmahSmStStStSnSmatSh
aaSnStStShStaaanaaSmaaaaaaSmahStStStaaamSnSh
StSnamSSShStStStaaamStStaaStSmahaaaaStaaSmSm

Comments

Popular Posts