Water Music.

ccesesesccesccccesccesesesccccccccucccssssarssucuc
eueseseueseuccccccesesccccucccccucucucucucssssuccc
cccceseseuesesesccccccccccccccccucucucssucarssucss
ucucesesesccesccccccucesccccccucucucucssssssarssss
ucccccccucesccucccccucccucccucucssucssssarararssuc
ccccccucccucesesWtWruussucucucssssssaruuuuaruussar
ucucccccccesucucWtWtrMarssssssssssarssuuaruuuuarar
ucccucucccccucucrMWtWWeMararssararssuussuuuuscscuu
ssssucucucucucuctMWceMaMuuararararssssuuscscuuscar
arucucccucssMs MeeatWttuuuucaruuuuuuuuuuuuscscscuu
arssssssssssWtMsWaMutMeMusuuuuuuuuuuuuscscusususus
uuararssssMsWWrMrMrMrMWWssesscuuuuuuscusscteteteai
scuuararuuWtWWWtrMrMMcaeccuuuuuuscscusususteteteus
uuuuaruuteWtWWairMMs MWWaeeuMstescusteteusteteaiai
tescscuuMsWWssscWWWWWaWMatscauesusteaiusteustsaiai
teuuaiasWWWWusWarMMsWuWWasusacteteteaiaitsaitsaiai
usscMiWtWWWtscrMrMWi MWtWeteMuaiteteaiaiaitsaitsts
tutescrMrMrMtMMcMsacW WW Mucscteteaitststststctutc
aitescrMrMWtWWMsMcas MWWasusattetsaiaitststststctu
tsscteairMWtWWWWMscctMWWW usW aiaitetetctctutctcts
aiteteusrMWWWtWtrMauWWWWWtWtMststsaitststctctutctu
tcteteaitsrMWWWWWuasWtWWrMrMtststststctstutctututu
tsaiaiteaiWtWMrMWuucWtWttcaitctstutstutstutctctutu
tcaiaiaiMsWWWrMsaeucWtacaitstststststutctututututu
tctstsairMWWesrMaitsMsWitctststststutstctutututttt
tutststsWtWWuurMactuWWaatstctststctctstutututututt
tctstsairMWteuMi MtcrMestststctctututstttututteitu
tctstsaiWWrMWWMsuctuWttttutctstututctstttttttteiei
eitutuWMrMWWtMMsatturMWctttutctutututttutteieierer
ictutcrMMsWWMiMcteauaeucesccuctutttttuertteiererrs
a triiMsMcMsMitttuatWceMccuscceseutterereierererer
trsirMMurMMsrMMcWtrMMurstststetuucaetuteererererer
rueiMcWrrMMuWr Mtrate WWWraaW MuMcWre ererererrsrs
WeWiMcWrMuWreMeMa rrrrtia a rrMurraMrserrserrsicic
WcMuWaMu Maaasaasirra a rrsirra tre errserrsrsrsrs
a rueMeMaaauauW rra iia rrrrrrrra e rsrserrsicrcMs
ruruaaaaaaaueeW e titia iitia rrrrerictuuiWeMiMsMs
iiWeaeeMeMauaeate e iirre e rrrrrrsiMiMcMcMcMsrMrM
icWaaeaaW aaW eee tie e e rre titirrMsMsrMMsrMrMWW
e ar iaaaMt

Comments

Popular Posts