Sukarno.

anankkanSukkSnaakkSukkSukkSnSukkankkSukkSnSnaaSoaaSkSo
ooookkanSuSukkSnSuooanSaSaSaSaSkSuSuankkkkSnaaaaaoSkSo
SukkkkanananSuaaSkSSSSSSSaSaSaSaSSooSuSuSuaaSoaaSnSkao
anSuSnooSuookkSSSSSSSSSSSSSaSaSaSSSSanSuSnaoaoaaSnSoaa
SukkSuooSuankkSkSSSSSaSaSaSaSaSaSSSSanSukkSnaoSnSnSkaa
kkkkkkSrananSnSaSaSaSaSaSaSaSaSaSSSSSrankkSnSnSnkkSoao
SukkkkooSuSukkSSSaSSSSSSSaSaSaSSSSSSSranSuSnaokkkkaaaa
SuSukkSranSrSSSaSaSaSSSaSaSaSSSaSaSSuaooSuSnkkkkkkaaSn
SukkanooanooSaSaSaSaSaSSSaSaSSSaSSSSSSSrooSuSuSuSuaaSn
SukkanSrooooSSSaSaSaSSknunknuuukkoSSSSuaSrkkooooanaoSu
anSuSuuaSrooSSkaknknuuarknnnknknSoSSSkkaSranoouaookkSu
SuankkSranSrSSSounknaoarknarnnSrnnuoaouoSroouakaooanSu
ananoouaSrSrSkSSknuuarSSSkunroSnunSkanaoSrankakaSroooo
ooooSrkauaununSkarunnnkruunnnnannouuuoaokaoouakauaSroo
uauauakooounnnararknroununnnuuuaknarnoanSrankonooooooo
kaSrkakoSruauuunuoarnnurroukknunooaranuaooookauoooSrua
kauakokakakakrunkoaruuknukknunSkSoukSuSranoouakaoouaSr
uauakauoSrkoannnkaaruuuuunknknuukoSuSuuaooankakoanooka
SrSrkoarSrkoSuSrkaaruuunukknkakkSoSuSnooananSruoSnuaka
uakauonokakaSuookonounarknknarkaSuSuSuSuoooouakoaouaka
SruakakaSrkaSnSrkokouunoararnnunSraonokkooooSrkoSnuaua
anankokauauaSnoouaukuouoarunknuoSuarukkkSuSrSruoaoSrua
oooouauaSrkakkkrSrkrnononokouokakoukknuuarkrukkakkuaka
anSuSrSrkrnnaakrrnurkruknnukarnouukaunknkrrnkkkrrokoua
SukrnnSokrururururrnkrroSrSrkrurkrkrkrururrorokrkrunkr
uoukkrurkrrornurururkrurSkSkkrurkrroaaunronnkrkrnnurkr
rnrnurrnrnurururrnrnkranSkSkurururkrkrkrkrrorokrkrkrkr
urrnrnururrnurrnururkrurSkrorourururkrururrorourrorokr
rnrrrnrnrrururururrnkraoSkSknnururkrurkrurkrronnkrrokr
krrnrrrnrnururkrurkrurSoSoSkururkrkrkrrokrkrurkrkrkrro
urrnurrrrrurrnrnururkraaSoSoururkrurkrurkrkrkrkrkrkrkr
urururrnrnkrurrnrnkrkraaaaurrnurkrkrurkrururkrrokrkrkr
rnrnrnrnrrrnrnrnurkrurroaaururururroururururururkrkrro
rnrnrnurrnrnrnrnrnururrraornururrourkrrnkrkrururkrkrkr
rrrnrnrnrnurrnrnurrnrnrrrnurrnurururururrnkrururrnkrro
urrnrrrnrnrrrrrrkrrnururrnrnurrnrnurururkrururkrurkrro
urrnrnrnrrrrrnrourrnrnrnrnurrnurrnururrnkrurururururro
rnrnururrnrrurnnrnurrnrnrnurrnrnururrnururkrurkrrnkrro
rrkornnnkarornuuurrnrnrnrnurrnrnrnkrkrrnkrukunrnurkrro
uakrkrurururkruororouroorokrkrurkrkaurkrroroukkonnnokr

Comments

Popular Posts